previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุมและวิพากษ์ผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รตอ.หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมประชุมกับนางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย ประธานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 9 ณ ห้องประชุมช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล นำทีมตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาการจัดบริการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long term care) ตามรูปแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนเครือข่ายบุรีรัมย์”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 4 เข้า ร่วมประชุม กับ นางประหยัด พึ่งทิม และ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพ ที่ 4 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 รพ.พระนารายณ์มหาราช โดยมี นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการ รพ. และ นางกรรณิกา ฉำ่พึ่ง หัวหน้าพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ และ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2563 อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ อ.ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล ลงนิเทศการดำเนินงาน โครงการ “การพัฒนาการจัดบริการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ดูแล การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ตามรูปแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนเครือข่ายจังหวัดสระบุรี” โดยมี นางประหยัด พึ่งทิม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และ นางพัณนิภา นวลอนันต์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสระบุรี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง