3:37 pm - วันพุธ 21 กันยายน 5718 TH TH

    วันที่ 12 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลศรีสังวาลย์ 3 รางวัลได้แก่ 1 สาขาผู้นำทางการพยาบาลระดับนโยบาย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 2 สาขาการบริการในสถานบริการ นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์ 3 สาขาการพยาบาลในชุมชน รองศาสดาจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ กล่าวรายงานความเป็นมาของรางวัลศรีสังวาลย์ ในงานประชุมวิชาการ MOPH R2R Forum ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วจ.เชียงใหม่

    กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิดร.วรรวิไล และ ชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จัด ENIthai2018 งานสัมมนาวิชาการ “เสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพประชากรไทย : Empowering Nurses to Improve Thai Health” ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย ในการนี้ พญ.พรรภิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธรณสุข ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสัมนาวิชาการดังกล่าว โดยมีผู้บริหารกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการมูลนิธิดร.วรรวิไล และคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ต้อนรับ พร้อมด้วยตัวแทนพยาบาล ทั่วประเทศทั้ง 13เขต จำนวน 1800 คน ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว