3:34 pm - วันเสาร์ 17 สิงหาคม 7416 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ รับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน <

อ.ธีรดา สุธีรวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ พร้อมด้วย ร.ต.อ หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศเขตสุขภาพที่ 9 และ อ.วิภา ตุนาค พยาบาลวิชาชีพ กองการพยาบาล เข้าประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม Rajabhat Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม

ดร. กาญจนา จันทร์ไทย Chief Nursing Officer and Midwifes และดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล ประชุม Eighth WHO Global Forum for Government Chief nursing and Midwifery Officers และประชุม ICN ICM WHO Triad meeting ระหว่างวันที่ 16-19 May 2018, Geneve, Swizerland โดย ดร. กาญจนา จันทร์ไทยได้ร่วมอภิปรายเรื่อง “Leveraging the power of nursing and midwifery to deliver better health outcomes in a changing world” ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561 ดร.กาญจนา จันทร์ไทย และ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร เดินทางเข้าร่วมประชุม ICN ICM WHO Triad meeting ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดย ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ได้รับเกียรติให้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “The Perspective on Supporting Nurses & Midwives Workforce to Deliver the SDGs and UHC: Thailand Experience” ในฐานะ GCNMO ของประเทศไทย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองการพยาบาลจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล และหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล นำทีมโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร และ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

วันที่ 9 พฤษภาคม ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการผู้แทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วย ดร.กาญจนา จันทร์ไทย รักษาการพยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ด้านการพยาบาล) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ( Corporate Social Responsibility CSR ) ประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ โภชนาการ การทำสมาธิบำบัด SKT เกมส์สันทนาการ พร้อมทั้งได้มอบพัดลม เสื้อผ้าของใช้ที่จำเป็น หนังสือธรรมะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 9 พฤษภาคม ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วย ดร.กาญจนา จันทร์ไทย รักษาการพยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานที่ปรึกษาระดับกระทรวง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล ร่วมทำบุญถวานสังฆทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี แห่งการก่อตั้งกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ณ วัดกลางเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้าร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมป์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.อ สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องฟอร์จูนแพททินั่ม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์มอร์เคียว ถ.รัชดาภิเษก กทม.

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วย อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบกำลังคนทางการพยาบาล นำเสนอผลงานจากการคัดเลือกในการประชุม “International forum on QUality & Safety in Healthcare “ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 2-4 พค. 2561

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.00 น. ศาสตราจารย์คลิกนิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายความเคารพสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการแก่การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองการพยาบาลเข้าร่วมวางพานพุ่มด้วย