7:49 am - วันศุกร์ 26 เมษายน 2019 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเข้าประกวด ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ

ขอความร่วมมือพยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน ตอบแบบสอบถามสำรวจการจ้างงานและสวัสดิการ เพื่อนำไปวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การผลักดันให้มีมาตรการการจ้างงานและสวัสดิการที่เป็นรูปธรรม โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การให้รางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช พ.ศ.2562

แนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช สำหรับอาจารย์พยาบาล พยาบาล และพยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2561

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งปรับอัตราค่าสมัครสมาชิกวารสารกองการพยาบาล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองการพยาบาลจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล และหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล นำทีมโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร และ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้าร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมป์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.อ สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องฟอร์จูนแพททินั่ม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์มอร์เคียว ถ.รัชดาภิเษก กทม.

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วย อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบกำลังคนทางการพยาบาล นำเสนอผลงานจากการคัดเลือกในการประชุม “International forum on QUality & Safety in Healthcare “ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 2-4 พค. 2561