1:42 am - วันอังคาร 21 มกราคม 2020 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งรายชื่อพยาบาลเพื่อรับรางวัลพยาบาลผู้ทำความดี ประจำปี 2563 โดยส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย / รับโอน ในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นของ กองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ในมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พยาบาลดีเด่นผู้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562

การให้รางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช พ.ศ.2562

แนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช สำหรับอาจารย์พยาบาล พยาบาล และพยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2561

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งปรับอัตราค่าสมัครสมาชิกวารสารกองการพยาบาล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองการพยาบาลจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล และหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล นำทีมโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร และ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้าร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมป์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.อ สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องฟอร์จูนแพททินั่ม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์มอร์เคียว ถ.รัชดาภิเษก กทม.