3:24 pm - วันศุกร์ 22 เมษายน 5205 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือหัวหน้าพยาบาล/ผู้เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลพยาบาลที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2561 เพื่อเตรียมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ และวิดีทัศน์ในงานมุทิตาจิต ดูรายละเอียดต่อ

ผลการคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการมูลนิธิดร.วรรณวิไล ““ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 24- 26 เมษายน 2561 ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 และโปรดระบุวิธีการนำเสนอ ว่าต้องการนำเสนอแบบ oral presentation หรือ poster presentation มาที่ E-Mail : mssophis@gmail.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรพยาบาลชั้นสูง บันทึกข้อมูลส่งให้กองการพยาบาล ปิดรับวันที่ 31 เมษายน 2561

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ในการประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช พ.ศ.2561 (ติดตามรายละเอียด)

ขอเชิญพยาบาล ER ผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการเรื่อง “Smart ER & EMS Literacy ฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน” ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย และสภาการพยาบาล ร่วมกับสถาบันการพยาบาล 8 แห่ง

แบบศึกษาสถานการณ์การใช้และการกระจาย พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) และพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตขึ้นไป ของโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข