12:00 am - วันอังคาร 12 ธันวาคม 2017 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.-29 ธ.ค. 2560

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พยาบาลดีเด่นผู้รับรางวัลศรีสังวาลย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครรับพระราชทานทุนมูลนิธิ “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” เพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาล ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

ผลการตัดสินประกวดผงงานวิชาการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2560

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสมาคมศิษย์เก่ากระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ขอความร่วมมือหัวหน้าพยาบาลตอบแบบสอบถามข้าราชการที่เคยดำรงตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นับเกื้อกูล เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่เกี่ยวของ ในระดับกระทรวงฯ ต่อไป (ตอบกลับภายในวันที่ 28 ก.ค. 2560)

ขอความกรุณาหัวหน้าพยาบาล/ผู้เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2560 เพื่อเตรียมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ และวิดิทัศน์ในงานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 >>ดูรายละเอียด<<

ผลตัดสินการประกวดผลงานในการประชุมวิชาการเรื่อง “ผลงานดีเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย” ระหว่างวันที่ 16 -17 พ.ค. 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้รางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช