8:05 pm - วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2020 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24-25 กุุมภาพันธ์ 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา “ระบบบริการพยาบาลกับการใช้กัญชาทางการแพทย์” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาล อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการพยาบาล อ.พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ และ อ.หทัยรัตน์ บุญแก้ว นักวิชาการพยาบาลกองการพยาบาล ศึกษาสถานการณ์การจัดบริการกัญชาทางการแพทย์นำร่อง ณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาลและ อ.หทัยรัตน์ บุญแก้ว เป็นวิทยากรการสร้างมาตรฐานการพยาบาลชุมชนสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ ร.ต.อ.หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 9 เดินทางเข้าเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากเหตุโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 11-12 กพ. 2563 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรีกษาระดับกระทรวง อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระบบคุณภาพการพยาบาล. กองการพยาบาล และ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพ ที่11และ 12 จัดประชุมเชิงปฏิบัติโครงการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการวิเคราะห์ค่างานและจัดทำเอกสารประกอบการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายงานพยาบาลวิชาชีพ” ณ เมอริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการพยาบาล พร้อมด้วยอาจารย์พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์และอาจารย์หทัยรัตน์ บุญแก้ว นักวิชาการพยาบาลกองการพยาบาลร่วมประชุมศึกษาสถานการณ์จัดบริการกัญชาทางการแพทย์นำร่อง ณ โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางศิริมา ลีละวงษ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็นกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จทรงเปิดอาคาร “เลิศประชารักษณ์” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำในการวิเคราะห์ค่างานและจัดทำเอกสารประกอบการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 มกราคม 2563 ได้จัดการประชุมปรับปรุงระเบียบเครื่องแต่งกายของพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2563 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงกับลักษณะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสม

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล บรรยายพิเศษเรื่อง “ทัศนคติ แนวคิด และความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์และจรรยาบรรณพยาบาล ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร