5:49 pm - วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน 2018 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มระบบกำลังคนทางการพยาบาล. ร่วมกับ อ.ณัฐกานต์ แสงกล้า หัวหน้ากลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการและคณะ จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานวิชาการทางการพยาบาล ในลักษณะงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่เกื้อกูลกัน” ในวันที่18-19 มิถุนายน 2561 จังหวัดระยอง

วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ดร. ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล ประกอบด้วย อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ รตอ.หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล และอ.ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับการต้อนรับและยินดีในการเข้าตรวจประเมินจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและองค์กรพยาบาลอย่างดียิ่ง

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทและความก้าวหน้าพยาบาลผดุงครรภ์ Thailand 4.0 : การใช้ศาสตร์มณีเวชในการพัฒนางานด้านอนามัยแม่และเด็ก” ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดยชมรมพยาบาลห้องคลอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ ดร. วรรณวิไล

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล และอาจารย์สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 8 นิเทศ กำกับ ตรวจเยี่ยมงานบริการพยาบาลและสร้างขวัญ กำลังใจพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุดรธานี โดยนายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนาวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวต้อนรับ และดร.กิตติยา เตชะไพโรจน์ หัวหน้าพยาบาลนำเสนอผลการดำเนินงานฯ

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานระบบคุณภาพการพยาบาล เป็นประธานนำคณะกรรมการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี และ ดร.พัชรี เนียมศรี ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาล ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล ประกอบด้วย อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ อ.พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ และอ.ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับและยินดีในการเข้าตรวจประเมินจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและองค์กรพยาบาลอย่างดียิ่ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กองการพยาบาลจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการเทียบเคียงคุณภาพในโรงพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ นำโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ กับมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล และชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษแห่งประเทศไทย ในการจัดประชุมวิชาการชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษประจำปี 2561 เรื่อง “ก้าวใหม่สู่การประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ” โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

กองการพยาบาลจัดให้มีกิจกรรมการปลูกฝังจริยธรรมในกิจวัตรประจำวันให้กับบุคลากรในหน่วยงานทุกคนเพื่อกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจของบุคลากรให้สะอาดบริสุทธิ์ละเว้นจากการทำความชั่วมุ่งเน้นการทำความดีประกอบด้วยสมาธิและสติปัญญาที่เฉียบแหลมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย 1. สวดมนต์อธิษฐานหรือละมาด 2. เจริญสมาธิตามหลักศาสนาที่นับถือ 5 นาที 3. การอธิษฐานรับบุญกุศลคุณงามความดี เป็นกำลังใจกับผู้ปฏิบัติ 4. กล่าวคำปฏิญาณ

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ ร่วมประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 เรื่อง ““Transformation to Smart Nurse Anesthetist” โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561