7:52 am - วันศุกร์ 26 เมษายน 2019 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24-26 เมษายน 2562กระทรวงสาธารณสุขโดยกองการพยาบาลจัดประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3:การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ณโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

วันที่ 17 เมษายน 2560 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมบุคลากรกองการพยาบาล เป็นเจ้าภาพสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และดร.พัชรี เนียมศรี ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาบริการพยาบาลกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล ได้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลข้าราชการดีเด่นจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องชัยนาทนเรนทร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพยาบาล เพื่อการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน” ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน จาก 5 ภูมิภาค

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างเสริมศักยภาพคณะทำงานพัฒนาผลงานวิชาการทางการพยาบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพของผลงานวิจัย” ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการจากกองการพยาบาล ประธานเขตบริการสุขภาพ 12 เขต และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล อาจารย์ชุติกาญจน์ หฤทัยและอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย โดยมีอาจารย์กนกพร แจ่มสมบูรณ์ อาจารย์อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ อาจารย์จุฬามณี คุณวุฒิ อาจารย์หทัยรัตน์ บุญแก้ว นักวิชาการกองการพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่น. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขั้น 4 กองการพยาบาล

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรสิริ ผู้นิเทศการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 จัดประชุม เพื่อถ่ายทอดนโยบายรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลคุณภาพการพยาบาล รณรงค์แคมเปญ Nursing Now Thailand และตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจพยาบาล ณ โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาลเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง ดร.พัชรี เนียมศรี ผู้รับผิดชอบงานบริการพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด