11:19 am - วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2019 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กองการพยาบาล ได้จัดประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสารณสุข

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการธำรงรักษาพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส BIG CLEANING DAY ภายในองค์กรขึ้น เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงาน ให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ขึ้นภายในองค์กร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กองการพยาบาลจัดประชุม” พัฒนารูปแบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขต Hot Zone”โดย ดร. ธีรพร สถิรอังกูร ผอ.กองการพยาบาลกล่าวเปิดการประชุมและพูดถึงนโยบายการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขต Hot Zone ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี

วันที่ 30 มกราคม 2560 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกกะภุมมะ ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 29 มกราคม 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาลเป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมกองการพยาบาล

วันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.จุฬามณี คุณวุฒิ ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 ลงพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมเเละให้กำลังใจพยาบาล รพ.สต.กาหนั๊วะ รพช. เเละ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 22 มกราคม 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และอ.จุฬามณี คุณวุฒิ ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 นิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในเขตสุขภาพ สร้างขวัญ กำลังใจ แด่พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ ผู้นิเทศทางการพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี