10:50 pm - วันเสาร์ 18 มกราคม 2020 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 ม.ค. 2563 อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 และนางสาวธารทิพย์ วิเศษธาร ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 อาจารย์สมจิตต์  วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ และนิเทศตรวจเยี่ยมบุคลากรพยาบาล ณ โรงพยาบาลโกรกพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางมะฝ่อ และโรงพยาบาลพยุหะคีรี

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดร.พัชรี เนียมศรี ผู้นิเทศด้านการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคารนวมิทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลำปาง

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดร.พัชรี เนียมศรี ผู้นิเทศด้านการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 ลงนิเทศพื้นที่ ณ โรงพยาบาลห้างฉัตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสนับสนุนและเสริมพลังเชิงบวกการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในสถานบริการและในชุมชนตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทีมหมอครอบครัว

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ประชุมแนวทางการประเมินค่างานของสายงานพยาบาลวิชาชีพ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กองการพยาบาลร่วมจัดประชุม”บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์ “โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย นโยบายและบทบาทหน้าที่ของพยาบาล และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 กองการพยาบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศประจำปี 2563 “ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญด้าน ICT จึงได้ดำเนินการให้มีพยาบาลสารสนเทศขึ้นในหน่วยบริการส่วนภูมิภาคทุกระดับ ทั้งนี้ในงานประชุมท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข ดร.ธีรพร สถิรอังกูร มาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563  ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพมหานคร

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Smart CNOs for Excellence Nursing System” ระหว่างวันที่ 11 -13 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สวนนงนุช พัทธยา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ สนทนาธรรม ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข