TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข VDO Conference ร่วมกับประธานเขตบริการสุขภาพที่ 1 – 12 และเขตกรุงเทพฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ำการระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางศิริมา  ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและความผูกพัน ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์

วันที่ 8-10 มีนาคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านการพยาบาล ผู้บริหารและผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. นายนครินทร์ สุวรรณแสง นักวิชาการพยาบาล และชมรมพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย ร่วมนิเทศวิเคราะห์ค่างานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จ.ระนอง

วันที่ 10 มีนาคม 2563 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมการให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในองค์กรและถอดบทเรียนเรื่องหน่วยงานคุณธรรมให้แก่บุคลากรของกองการพยาบาล โดยมีนางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบรรยายความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม – คุณหญิงสำเนียงมุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.พัชรี​  เนียมศรี​ นักวิชาการพยาบาล​ ผู้นิเทศทางการพยาบาล ​เขตสุขภาพที่ 1​ เข้าลงเยี่ยมนิเทศทางการพยาบาล​ ณ​ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง​ จ.ลำพูน​ นำโดยคุณนุชรีย์​  จันทร์เอี่ยม​ หัวหน้าพยาบาล​ และคุณศรีสมร​  การ่อน​ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน​ และทีมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลลำพูน​ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างพลังเชิงบวกในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ดร.พัชรี  เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยาย การพัฒนาศักยภาพพยาบาลชุมชนตามยุทธศาสตร์การบริการพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลลำพูน และเข้าเยี่ยมพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังเชิงบวกในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางน้อย จ.ลำพูน

วันที่ 4 มีนาคม 2563 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาผลงานวิจัยทางการพยาบาลขั้นสูง เพื่อการปรับโฉมบริการพยาบาลบนพื้นฐานของงานวิจัย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัมราภัสร์  อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ ดร.พัชรี  เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการพยาบาล (QA) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดปัตตานี นำโดยคุณรัตติยา สันเสรี หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาธัญญารักษ์ปัตตานี ณ ห้องประชุมสะบารัง โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 นเทศโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีนายแพทย์ฉัตรชัย  พิริยประกอบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวร้อนรับและทีมกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลกระบี่ร่วมประเมินคุณภาพการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก และทีมกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลระนองร่วมสังเกตการณ์

วันที่ 24-25 กุุมภาพันธ์ 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา “ระบบบริการพยาบาลกับการใช้กัญชาทางการแพทย์” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล