3:34 pm - วันพฤหัส 17 สิงหาคม 7443 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ดร.กาญจนา จันทร์ไทย เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยทีมประกอบด้วย ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี และ ดร.พัชรี เนียมศรี ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี กองการพยาบาลขอแสดงความยินดีที่องค์กรพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผ่านการประเมินระดับ 3

กองการพยาบาลดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทางการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมและได้กรุณาบรรยายเรื่องการสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบเทียบเคียงคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล

อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ ลงนิเทศ “การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในโรงพยาบาล” องค์กรพยาบาลและหน่วยบริการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท โดยมีนายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิด และคุณพัชรี พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการพยาบาลของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ใน จังหวัดชัยนาท

อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาาวงษ์ ลงนิเทศ “การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในโรงพยาบาล” องค์กรพยาบาลและหน่วยบริการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ โดยมีแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิด และดร.สุพัตรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการพยาบาลของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ใน จ.นครสวรรค์

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร นักวิชาการพยาบาลเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.ศิริมา ลีละวงศ์ นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ อ.สรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมงาน 3 ท่าน ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการคัดเลือกและแต่งตั้งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษในรอบที่ 1 เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินงานพร้อมวิเคราะห์ภาระงานของงานบริการพยาบาลเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษในรอบที่ 2 ต่อไป

24-25 กรกฎาคม 2561 อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการพยาบาล นำทีม อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี และ อ.จุฬามณี คุณวุฒิ ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จ.ปัตตานี กองการพยาบาลขอแสดงความยินดีที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีผ่านการประเมินระดับ 3

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาทน้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทต่างๆมาเป็นแนวทางปฏิบัติตน และปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน และร่วมถวายพระพรชัยมงคลเเด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ในการนี้ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อาจารย์ชุติกาญจน์ หฤทัย รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมข้าราชการ กองการพยาบาล ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมประชาพิจารย์ระบบประเมินคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาล นำโดย อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานระบบคุณภาพการพยาบาล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพระดับบริหาร จากโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 62 คน

วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานนำทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย อ.สมจิตต์ วงศสุวรรณสิริ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี ดร.พัชรี เนียมศรี และ อ.พัชรีย์ กลัดจอมพงศ์ ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาล ณ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่