6:50 am - วันพุธ 17 ตุลาคม 2018 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินแก่ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการพยาบาลคนใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติมอบนโยบายและข้อเสนอแนะให้แก่กองการพยาบาล ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภุมมะ อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ โดยมี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการพยาบาลให้การต้อนรับ

นที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ กระทรวงสาธารณสุข และทำกิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงาน

วันที่ 24 กันยายน 2561 “วันมหิดล” ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการพยาบาลร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด้จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ ฯ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 13-14 กันยายน 2561 ดร.พัชรี เนียมศรี ประชุมนิเทศการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จ.แพร่ ณ ห้องประชุมฉัตรช่อแฮ โรงพยาบาลแพร่

วันที่ 14 กันยายน 2561 อ.จุฬามณี คุณวุฒิ นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศเขตสุขภาพที่ 12 ร่วมกับ อ.กรรณิกา อังกูร ประธานเขตสุขภาพที่ 12 สรุปผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2561 และเตรียมจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2562 ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมปาริชาติ กลุ่มการพยาบาล ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย CNO_R , CNO_P , CNO_D และคณะทำงานของแต่ละแผนงานตามสาขา Service Plan

วันที่ 12 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลศรีสังวาลย์ 3 รางวัลได้แก่ 1 สาขาผู้นำทางการพยาบาลระดับนโยบาย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง 2 สาขาการบริการในสถานบริการ นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์ 3 สาขาการพยาบาลในชุมชน รองศาสดาจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ กล่าวรายงานความเป็นมาของรางวัลศรีสังวาลย์ ในงานประชุมวิชาการ MOPH R2R Forum ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วจ.เชียงใหม่

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการพยาบาลพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการพยาบาลร่วมสมัครประชาชนจิตอาสา ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิดร.วรรวิไล และ ชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จัด ENIthai2018 งานสัมมนาวิชาการ “เสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพประชากรไทย : Empowering Nurses to Improve Thai Health” ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย ในการนี้ พญ.พรรภิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธรณสุข ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสัมนาวิชาการดังกล่าว โดยมีผู้บริหารกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการมูลนิธิดร.วรรวิไล และคณะกรรมการชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ต้อนรับ พร้อมด้วยตัวแทนพยาบาล ทั่วประเทศทั้ง 13เขต จำนวน 1800 คน ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว