4:11 am - วันพฤหัส 22 สิงหาคม 2019 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมผู้บริหารทางการพยาบาล และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31เรื่อง”Nurse Leadership in New Era พยาบาล:ภาวะผู้นำยุคใหม่” โดยมี นพ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเปิดการประชุมวิชาการ และมอบโล่ประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกและมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562 อาจารย์อัมราภัสร อรรถชัยวัฒน์ และดร.พัชรี เนียมศรี เป็นวิทยากรการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาล ในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.นครินทร์ สุวรรณแสง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกฏิบัติการกลุ่ม ในการพัฒนา Nursing Best Practic ณ สถาบันโรคทรวงอก

โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จากกองการพยาบาล ได้รับโล่รางวัล “Nursing Quality Assessment Class” รับการประเมินฯ วันที่ 24 – 26 กรกฏาคม 2562 โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นายแพทย์สมศักดิ์ ปริชาตินนท์ และนางพรรณพิไล วิริยะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลให้การต้อนรับ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้องนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมในพิธี

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 อ.จุฬามณี คุณวุฒิ ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 เเละ ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ”การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยทีมนำในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 จำนวนทั้งสิ้น 350 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พญ.วรรณา อังคสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ 1 โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการพยาบาล กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมประกอบด้วย อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ อ.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า อ.ดร.ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์ อ.จุฬามณี คุณวุฒิ และ อ.วนิดา ตันตาปกุล ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลปัตตานี โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา และรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ ให้การต้อนรับ ซึ่งผลการประเมินของโรงพยาบาลปัตตานีผ่านการประเมินและได้รับโล่ Nursing Quality Assessment Class

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 กองการพยาบาลโดย อ.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า ดร.ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์ และ อ.นครินทร์ สุวรรแสง จัดกิจกรรมรณรงค์ “Nursing Now Campaign” ในการประชุมวิชาการ “นวัตกรรมนักศึกษาสู่สุขภาพยุคใหม่ 2019” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี

วันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562 อ.ศิริมา ลีละวงศ์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล นำทีมจากกองการพยาบาล ประกอบด้วย อ.ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ อ.ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล อ.ยุรีพรรณ วณิชโยบล อ.ดร.สินีนาฎ ทิพย์มุสิก และอ.ศิริลัษณ์ อุปวานิช ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.สุทธิพงษ์ ศิริมัย ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล และกลุ่มการพยาบาล ให้การต้อนรับ ซึ่งผลการประเมินของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ผ่านการประเมินระดับ NQA Class

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประกวดโครงการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร