10:48 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อ.อุไรพร จันทะอุ่มเม้า และ อ.นครรินทร์ สุวรรณแสง นักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาลเยี่ยมประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13 เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ และ อ.วิภา ตุนาค นักวิชาการพยาบาลกองการพยาบาล ร่วมประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2562 โดย นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด สภาการพยาบาลกับมาตรฐานวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 4 และกรุงเทพมหานคร ณ สภาการพยาบาล

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ อ.โศภิิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี และ อ.พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ เข้าประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร โดยผลการประเมินโรงพยาบาลวานรนิวาสผ่านการประเมินระดับ NQA Class

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 4 / 2562 ณ ห้องประชุม นพ.เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ได้จัดประชุมวิชาการ “Safety & Happiness For Nurse” โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จ.ระยอง

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมประชุมและชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมกับประธานเขตและคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงแรมบูกิตตา จ.ภูเก็ต

วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 อ.ศิริมา ลีละวงษ์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี อ.ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล อ.พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ และ อ.อนันต์ พวงคำ เข้าประเมินคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสกลนคร โดยผลการประเมิน โรงพยาบาลสกลนครผ่านการประเมิน NQA Class

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี นพ.ปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นประธานเปิดการประชุม

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 นิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลในจังหวัดชัยนาท