3:44 pm - วันอังคาร 11 ธันวาคม 6655 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กองการพยาบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความท้าทายของผู้นำทางการพยาบาลกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” โดยมี นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด จ.ปทุมธานี

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรับรอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสิรฐ เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 28 พฤศจิกายน ได้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล นักวิชาการพยาบาล และเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ (CNO-R) ผู้แทนจากสภาการพยาบาล ผู้แทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประธานชมรมทางการพยาบาล ร่วมประชุมและนำเสนอการกำหนดระยะเวลาการทำงานที่เหมาะสมของบุคลากรทางการพยาบาล Happy Working Hours for 2P Safety ร่วมกับทีมสหสาขา 8 วิชาชีพ โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วยนักวิชาการพยาบาล และเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี โดยมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมด้วย อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย อ.ศิริมา ลีละวงศ์ ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ และ อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ เข้าเยี่ยมชมวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารจัดการกำลังคนด้านการพยาบาล ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิรูประบบบริการพยาบาล ตอบสนองนโยบาย Happy Working Hours for Patient Safety

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฏิรูประบบบริการพยาบาลในยุค DIGITAL HEALTH” ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“ปฏิรูประบบบริการสุขภาพนโยบายการปฏิรูป” โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล พร้อมผู้บริหาร นักวิชาการพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด อย่างอบอุ่น

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัว ของนายเกรียงไกร บุญจี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ธวัช สุทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของการพยาบาล (Retreat)” ของของการพยาบาล เพื่อพัฒนากลไกและบทบาทการดำเนินงานของกองการพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบายการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายของกองการพยาบาล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 กองการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม” Nurses Run 2018” ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการพยาบาล เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสำหรับสวัสดิการพยาบาล และเป็นต้นแบบของการส่งเสริมสุขภาพ ณ สนามกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี