3:19 pm - วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 5748 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 นิเทศงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 อ.พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่10 พร้อมแสดงเจตนารมณ์ในการนำค่านิยม MOPH & NURSES ไปใช้อย่างเต็มความสามารถ

วันที่ 30 มกราคม 2561 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมกองการพยาบาล ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล ตึกกรมการแพทย์

วันที่ 25-26 มกราคม 2561 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ต้นแบบบริการพยาบาลใน Primary Care Cluster” ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2561 นางศิริมา ลีละวงศ์ นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กทม.

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 อ.ชุติกาญจน์ หฤทัย รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล. และร.ต.อ.หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล. เขตสุขภาพที่ 9 ณ ห้องประชุมช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วันที่ 19 มกราคม 2561 ดร.พัชรี เนียมศรี ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมเสมพริ้งพวงแก้ว อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

การนิเทศเพื่อติดตามประเมินผลการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลพล

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาลและเครือข่ายพันธมิตร” ระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค. 2560 ต้องห้องประชุมโรงแรมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี