12:01 am - วันอังคาร 12 ธันวาคม 2017 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรางวัลศรีสังวาลย์ จำนวน 450 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดิทัศน์ โครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลศรีสังวาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างส่งเอกสาร แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสายวิชาชีพพยาบาล ตามหลักธรรมาภิบาล ไปส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อไมโครโฟน เครื่องควบคุมไมโครโฟน และเครืื่องบันทึกเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารการจัดประชุม จำนวน 670 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)