11:49 am - วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2019 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานราชการกองการพยาบาล จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 500 รีม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 712 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562

ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) กองการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562)

รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562