9:04 am - วันพฤหัส 24 ตุลาคม 2019 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562)

รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลเว็บไซต์และระบบเซิฟเวอร์กองการพยาบาล จำนวน 12 เดือน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลโปรแกรมข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล ประจำปี 2563 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มจำนวน 320 ขวด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563