9:02 pm - วันเสาร์ 18 มกราคม 2020 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานราชการกองการพยาบาล จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 500 รีม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 712 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562

ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563