7:12 am - วันศุกร์ 26 เมษายน 2019 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดประชุม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาศที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นผับและโปสเตอร์ ประชุมวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3 การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง