3:24 pm - วันจันทร์ 22 เมษายน 5039 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่า LCD จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทางการพยาบาล จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุน หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง