3:19 pm - วันเสาร์ 23 กุมภาพันธ์ 6126 TH TH

หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจัดประชุมโครงการต้นแบบบริการพยาบาลใน Primary Care Cluster โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เฉพาะงบลงทุน ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรางวัลศรีสังวาลย์ จำนวน 450 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง โครงการจัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุมพร้อมเครื่องควบคุมและเครื่องบันทึกเสียง