3:24 pm - วันศุกร์ 22 เมษายน 5194 TH TH

หมวดหมู่: ข่าวประชุม/อบรม

ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง”พยาบาลอาชีวอนามัยกับ Thailand 4.0″ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.

ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ประจำปี 2561 เรื่อง”ก้าวใหม่สู่การประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กทม.

ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 “Tranformation to smart nurse anesthetist” วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ มาเลซ มหานาค กทม.

ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง “ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมปรินซ์ พาเลซ กทม.