TH TH

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ สนทนาธรรม ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข