12:04 am - วันอังคาร 21 มกราคม 2020 TH TH

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ประชุมแนวทางการประเมินค่างานของสายงานพยาบาลวิชาชีพ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร