วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดร.พัชรี เนียมศรี ผู้นิเทศด้านการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 ลงนิเทศพื้นที่ ณ โรงพยาบาลห้างฉัตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสนับสนุนและเสริมพลังเชิงบวกการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในสถานบริการและในชุมชนตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทีมหมอครอบครัว