วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดร.พัชรี  เนียมศรี ผู้นิเทศด้านการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาคุณภาพบริการพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและจัดทำแผนปฏิบัติการปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ปี 2563 ซึ่งมีหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลลำปาง คุณสมพร  เลิศวิริยเสถียร ประธานผู้บริหารทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 (CNO_R) พร้อมทั้ง (CNO_P , CNO_D) และคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรินทร – สมพร โอสถานนุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมิทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง