รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  <<ดาวน์โหลด>>