12:59 am - วันอังคาร 21 มกราคม 2020 TH TH

 

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย / รับโอน ในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารได้ที่ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  รายละเอียดการรับสมัคร

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  ฟอร์มขอย้าย

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด  ฟอร์มขอโอน