วันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 อาจารย์สมจิตต์  วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ และนิเทศตรวจเยี่ยมบุคลากรพยาบาล ณ โรงพยาบาลโกรกพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางมะฝ่อ และโรงพยาบาลพยุหะคีรี