วันที่ 15 ม.ค. 2563 อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 และนางสาวธารทิพย์ วิเศษธาร ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช