7:44 pm - วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2020 TH TH

 

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำในการวิเคราะห์ค่างานและจัดทำเอกสารประกอบการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร