วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางศิริมา ลีละวงษ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็นกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จทรงเปิดอาคาร “เลิศประชารักษณ์” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม