วันที่ 11-12 กพ. 2563 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรีกษาระดับกระทรวง อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระบบคุณภาพการพยาบาล. กองการพยาบาล และ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพ ที่11และ 12 จัดประชุมเชิงปฏิบัติโครงการ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการวิเคราะห์ค่างานและจัดทำเอกสารประกอบการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายงานพยาบาลวิชาชีพ” ณ เมอริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่