วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ ร.ต.อ.หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 9 เดินทางเข้าเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากเหตุโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา