TH TH

 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมการให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในองค์กรและถอดบทเรียนเรื่องหน่วยงานคุณธรรมให้แก่บุคลากรของกองการพยาบาล โดยมีนางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบรรยายความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม – คุณหญิงสำเนียงมุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล