วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กองการพยาบาล ได้จัดพิธีทำบุญหน่วยงานประจำปีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ กองการพยาบาล และ ดร.กาญจนา จันทร์ไทย นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย นางอาริยา  สัพพะเลข อดีตผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้าร่วมในพิธี