วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ ร.ต.อ. หญิงยุรีพรณณ วานิชโยบล ร่วมเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติบัติชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยวิธีประชุมผ่านสื่อออนไลน์