ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ

และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  อ่านรายละเอียด