ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย / รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลระดับปฏิบัติการ /ระดับชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติงาน / ระดับชำนาญงาน กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อ่านรายละเอียด

ดาวน์โหลดใบสมัคร <<ดาวน์โหลด>>

แบบฟอร์มขอโอน  <<ดาวน์โหลด>>

แบบฟอร์มขอย้าย  <<ดาวน์โหลด>>