รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563)  อ่านรายละเอียด