หนังสือเชิญประชุม  อ่านรายละเอียด

  หนังสือจัดโครงการประชุม  อ่านรายละเอียด

  ตารางกำหนดการประชุม  อ่านรายละเอียด

  แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

***หมายเหตุ*** ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 10 กรกฎาคม 2563

      ข้อแนะนำ ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมประชุมก่อนจองห้องพัก

กลุ่มเป้าหมายของการจัดประชุม
1. หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัด สป.
2. หัวหน้าพยาบาลจากกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย
3. ผู้แทนชมรมทางการพยาบาล
4. พยาบาลวิชาชีพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด