ลักษณะของผลงานมี 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 ประเภทเครือข่าย เป็นผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเครือข่ายเขต

ประเภทที่ 2 ประเภทหน่วยงาน เป็นผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลดีเด่นระดับในโรงพยาบาลที่ใช้ Evidence based

กำหนดส่งผลงานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ขอให้จัดเตรียมผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ รายละเอียด อ่านรายละเอียด สำหรับช่องทางการส่งผลงงานจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป