วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2563 อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ อ.ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล ลงนิเทศการดำเนินงาน โครงการ “การพัฒนาการจัดบริการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ดูแล การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ตามรูปแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนเครือข่ายจังหวัดสระบุรี” โดยมี นางประหยัด พึ่งทิม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และ นางพัณนิภา นวลอนันต์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสระบุรี