วันที่ 20 กรกฎาคม 2563   อ.โศภิษฐ์  สุวรรณเกษาวงษ์  นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 4 เข้า ร่วมประชุม กับ นางประหยัด พึ่งทิม และ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพ ที่ 4 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 6 รพ.พระนารายณ์มหาราช โดยมี นพ.สมศักดิ์   สุทธิพงศ์เกียรติ์  ผู้อำนวยการ รพ. และ นางกรรณิกา  ฉำ่พึ่ง หัวหน้าพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ และ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด