วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล นางสาวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ นางสาวขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล
รตอ.หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล และนางสาวหทัยรัตน์ บุญแก้ว ได้เข้าเยี่ยม และนิเทศการดำเนินงาน โครงการ “การพัฒนาการจัดบริการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long term care)
ตามรูปแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนเครือข่ายจังหวัด บุรีรัมย์” โดยมี นพ.รักเกียรติ ประสงค์ดี รองผอ. ฝ่ายการแพทย์ นางนิสากร ปากเมย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุรีรัมย์