วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รตอ.หญิงยุรีพรรณ วณิชโยบล นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมประชุมกับนางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย
ประธานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 9 ณ ห้องประชุมช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา