วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้นิเทศด้านการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุมและวิพากษ์ผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เพื่อให้บุคลากรพยาบาลมีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการและการเตรียมพร้อมผลงานการพัฒนาบริการพยาบาลในการนำเสนอผลงาน
ระดับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยมีว่าที่ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน และมีนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อหิรัญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาลน่าน ให้เกียรติมาในงานประชุมวิชาการ ครั้งนี้มีคุณสมพร เลิศวิริยะเสถียร หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลลำปาง ประธานเครือข่าย
เขตสุขภาพที่ 1 (CNO_R) หัวหน้าพยาบาล 8 จังหวัด ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลภาคเหนือฯ คุณสุปราณี ยะวิญชาญ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลน่าน และคุณสมพร รอดจินดา
ประธานชมรมพยาบาลจังหวัดน่าน ร่วมนำทีมพยาบาลดำเนินการจัดประชุมวิชากรฯ ครั้งนี้