วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล นำทีมคณะผู้ตรวจประเมินกองการพยาบาล
ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลที่โรงพยาบาลกระบี่