วันที่ 2-4 กันยายน 2563 กองการพยาบาลร่วมกับชมรมผู้บริหารทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล ได้จัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563
เรื่อง”บริการพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทางการพยาบาล
และบุคลากรพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดระบบบริการพยาบาลให้เหมาะสมในฐานวิถีชีวิตใหม่