รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<อ่านรายละเอียด>>