4:57 pm - วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2018 TH TH

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล : ความเข้มแข็งและยั่งยืน” โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

  

arroy  เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “เครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล : ความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน วัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ สร้างความเข้าใจ เกิดความร่วมมือในเครือข่ายเขตสุขภาพ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขปี 2561 และเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับ ณ ห้องประชุมโรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร