11:52 pm - วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2017 TH TH

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะพยาบาลสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

arroy  หนังสือโครงการ

arroy  หนังสือเชิญประชุม

arroy  ตารางการประชุม

arroy  ใบจองห้องพักโรงแรม

arroy  ประกาศรายชื่อลงทะเบียน รอบที่ 1 

arroy  ประกาศรายชื่อลงทะเบียน รอบที่ 2 

arroy  ประกาศรายชื่อลงทะเบียน รอบที่ 3 

arroy  ประกาศรายชื่อลงทะเบียน รอบที่ 4