11:49 pm - วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2017 TH TH

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ระบบสุขภาพไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

arroy  หนังสือเชิญโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม/กระทรวงมหาดไทย/สำนักกาแพทย์ กรุงเทพมหานคร

arroy  หนังสือเชิญคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาครัฐ เขตกรุงเทพมหานคร

arroy  หนังสือเชิญกองการพยาบาล สำนักอนามัย กรุงทพมหานคร

arroy  หนังสือเชิญโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

arroy  หนังสือเชิญวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

arroy  หนังสือเชิญโรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย์สังกัดกรมการแพทย์/กรมสุขภาพจิต/กรมควบคุมโรค

arroy  หนังสือเชิญโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

arroy  ตารางประชุม

arroy  แบบฟอร์มสมัครเข้าประชุม

arroy  แบบจองห้องพักโรงแรมปรินซ์พาเลซ

arroy  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม