4:32 pm - วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2018 TH TH

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ดร.ธีรพร สถิตอังกูร รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล นักวิชาการพยาบาลและเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ และร่วมพิธีสดับปกรณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ.2560

arroy  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ดร.กาญจนา  จันทร์ไทย  ผู้อำนวยการกองการพยาบาล  ดร.ธีรพร  สถิรอังกูรรองผู้อำนวยการกองการพยาบาล นักวิชาการพยาบาล และเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ และร่วมพิธีสดับปกรณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อระลึกถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและได้ยึดถือเป็นคติในการปฎิบัติงาน โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์ เป็นประธานในพิธี ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี