5:52 pm - วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน 2018 TH TH

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

arroy  http://www.stopcorruption.moph.go.th

arroy  <<ประกาศภาษาไทย>>

arroy  <<ประกาศภาษาอังกฤษ>>