2:36 am - วันจันทร์ 21 มกราคม 2019 TH TH

วันที่ 19 มกราคม 2561 ดร.พัชรี เนียมศรี ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 ร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมเสมพริ้งพวงแก้ว อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

arroy  ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1เข้าประชุมกับเครือข่ายคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 วันที่19มกราคม2561 ณ  ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว อาคารโภชนาการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลในสถานบริการและในชุมชนอย่าง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพรวมทั้งชี้แจง ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย CNO_R,CNO_PและCNO_Dและทีมแกนนำพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 8 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 90 คน