2:36 am - วันจันทร์ 21 มกราคม 2019 TH TH

วันที่ 24 มกราคม 2561 นางศิริมา ลีละวงศ์ นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กทม.

arroy ันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นางศิริมา ลีละวงศ์ นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่านฆราวาส การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ถวายสังฆทาน นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต