2:34 am - วันจันทร์ 21 มกราคม 2019 TH TH

วันที่ 30 มกราคม 2561 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมกองการพยาบาล ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล ตึกกรมการแพทย์

arroy วันที่ 30 มกราคม 2561 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมกองการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดกิจกรรมให้ตรงกับยุทธศาสตร์ การแปลงค่านิยมให้เป็นรูปธรรม โดยมีวิทยากร นายเสมอ กาฬภักดี นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ระเบียบ วินัย และจรรยาข้าราชการ” และนางสาวสุชาฎา วิรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บรรยายหัวข้อเรือง”เคาะประตูบ้าน กองการพยาบาลต้านโกง” ณ ห้องประชุมนายแพทย์เปี่ยม-คุณหญิงสำเนียง มุสิกะภุมมะ กองการพยาบาล กรมการแพทย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี