3:53 pm - วันเสาร์ 24 มีนาคม 2096 TH TH

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 นิเทศงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

arroy

ดร. อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ผู้นิเทศทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7  นิเทศงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม  ผู้รับการนิเทศคือ นางคะนึงนิจ ศรีษะโคตร  รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ทีมบริหารของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ทีมนำของหน่วยงานผู้ป่วยนอก และงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ของการนิเทศ คือ ร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบริการพยาบาลด่านหน้าของโรงพยาบาลมหาสารคาม