3:21 pm - วันพฤหัส 19 มีนาคม 8939 TH TH

ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง “ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมปรินซ์ พาเลซ กทม.

arroy หนังสือเชิญประชุม

arroy หนังสือโครงการ

arroy กำหนดการประชุม

arroy เกณฑ์การส่งผลงาน

arroy หนังสือเชิญร่วมส่งผลงาน

arroy แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

arroy เกณฑ์การตัดสินผลงาน

arroy คำแนะนำการจัดเตรียมบทคัดย่อ

arroy ใบจองห้องพัก

arroy ขั้นตอนการลงทะเบียน

Image result for ลงทะเบียน

 

 

 

arroy ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน ครั้งที่ 1