8:14 pm - วันอังคาร 17 กรกฎาคม 2018 TH TH

วันที่ 14 มีนาคม 2561 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข