3:44 pm - วันพุธ 11 ธันวาคม 3709 TH TH

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล และ อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบกำลังคนทางการพยาบาล เข้าร่วมทีมกับสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว(สปค.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงานก.พ.) ศึกษาดูงานการดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 โดยศึกษาดูงานในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง(คลินิกหมอครอบครัวเมิองปากช่อง) คลินิกหมอครอบครัวเขตกึ่งเมือง (คลินิกหมอครอบครัวกุดจิก) และ คลินิกหมอครอบครัว เขตชนบท (คลินิกหมอครอบครัวดงพลอง)