3:24 pm - วันพุธ 22 เมษายน 5525 TH TH

ขอเชิญพยาบาล ER ผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการเรื่อง “Smart ER & EMS Literacy ฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน” ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย และสภาการพยาบาล ร่วมกับสถาบันการพยาบาล 8 แห่ง

arroy สนใจดูรายละเอียด