3:24 pm - วันจันทร์ 22 เมษายน 5540 TH TH

ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ประจำปี 2561 เรื่อง”ก้าวใหม่สู่การประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กทม.

arroy หนังสือโครงการ

arroy หนังสือเชิญภาครัฐ

arroy หนังสือเชิญภาคเอกชน

arroy ใบจองที่พัก

arroy ขั้นตอนการลงทะเบียน