3:53 pm - วันพฤหัส 24 มีนาคม 2107 TH TH

วันที่ 27 มีนาคม 2561 อ.จุฬามณี คุณวุฒิ นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศเขตสุขภาพที่ 12 ร่วมกับ อ.กรรณิกา อังกูร ประธานเขตสุขภาพที่ 12 ติดตามนิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการพัฒนางานบริการพยาบาลตามแผนงาน/โครงการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมปาริชาติ กลุ่มการพยาบาล ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย CNO_R , CNO_P ,CNO_D และคณะทำงานของแต่ละแผนงานตามสาขา Service Plan