3:24 pm - วันพุธ 22 เมษายน 5615 TH TH

ผลการคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการมูลนิธิดร.วรรณวิไล ““ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 24- 26 เมษายน 2561 ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 และโปรดระบุวิธีการนำเสนอ ว่าต้องการนำเสนอแบบ oral presentation หรือ poster presentation มาที่ E-Mail : mssophis@gmail.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป

arroy <<ดาวน์โหลด>>

ผลการคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการมูลนิธิดร.วรรณวิไล “ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล”  ระหว่างวันที่ 24- 26 เมษายน 2561 ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 20 เมษายน 2561   และโปรดระบุวิธีการนำเสนอ ว่าต้องการนำเสนอแบบ oral presentation หรือ poster presentation  มาที่ E-Mail : mssophis@gmail.com
ภายในวันที่  18 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป