2:36 am - วันจันทร์ 21 มกราคม 2019 TH TH

วันที่ 27 เมษายน 2561 อาจารย์อรรถยา อมรพรหมภักดี ผู้นิเทศเขตสุขภาพที่ 5 และอาจารย์นพมาศ สุทธิวิรัช ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับ CNO_P 8 จังหวัด ประกาศนโยบายการพัฒนาพฤติกรรมตามค่านิยม MOPH NURSE ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี